سرور ماینکرفت مجهز به آنتی دیداس

پلن ۱ (MCSV-1) ماهانه
 • Survival مود
 • ۱۰ ظرفیت بازیکن
 • ۴ گیگ رم سرور
 • ۲ هسته پردازنده سرور
 • دامنه اختصاصی رایگان
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • بهینه گر سرور
 • وردگارد و ورد ادیت
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر
پلن ۲ (MCSV-2) ماهانه
 • Survival مود
 • ۲۰ ظرفیت بازیکن
 • ۶ گیگ رم سرور
 • ۳ هسته پردازنده سرور
 • دامنه اختصاصی رایگان
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • بهینه گر سرور
 • وردگارد و ورد ادیت
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر
پلن ۳ (MCSV-3) ماهانه
 • Survival مود
 • ۳۵ ظرفیت بازیکن
 • ۸ گیگ رم سرور
 • ۴ هسته پردازنده سرور
 • دامنه اختصاصی رایگان
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • بهینه گر سرور
 • وردگارد و ورد ادیت
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر
پلن ۴ (MCSV-4) ماهانه
 • Survival مود
 • ۱۰۰ ظرفیت بازیکن
 • ۱۶ گیگ رم سرور
 • ۶ هسته پردازنده سرور
 • دامنه اختصاصی رایگان
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • بهینه گر سرور
 • وردگارد و ورد ادیت
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر