سرور سمپ با گیم مود اختصاصی

برگشت وجه در صورت نارضایتی تا 24 ساعت پس از پرداخت

سرور سمپ پلن ۱ (SAMP-1) ماهانه
 • ۲۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ارسال لاگ سرور در صورت درخواست
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۲ (SAMP-2) ماهانه
 • ۳۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ارسال لاگ سرور در صورت درخواست
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۳ (SAMP-3) ماهانه
 • ۴۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ارسال لاگ سرور در صورت درخواست
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۴ (SAMP-4) ماهانه
 • ۵۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ارسال لاگ سرور در صورت درخواست
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۵ (SAMP-5) ماهانه
 • ۸۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ارسال لاگ سرور در صورت درخواست
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۶ (SAMP-6) ماهانه
 • ۱۰۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ارسال لاگ سرور در صورت درخواست
 • 99% آپتایم
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر