سرور تیم اسپیک اورجینال ایران با آنتی دیداس سخت افزاری

ضمانت برگشت وجه تا یک هفته

تیم اسپیک اورجینال 32 نفره (TS-ORGINAL-32) ماهانه
 • 32 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اختصاصی منابع
 • 100 پرمیشن کوئری
 • دسترسی یاتکا
 • عدم بلک لیست شدن
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
تیم اسپیک اورجینال 64 نفره (TS-ORGINAL-64) سالانه
 • 64 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اختصاصی منابع
 • 100 پرمیشن کوئری
 • دسترسی یاتکا
 • عدم بلک لیست شدن
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
تیم اسپیک اورجینال 128 نفره (TS-ORGINAL-128) سالانه
 • 128 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اختصاصی منابع
 • 100 پرمیشن کوئری
 • دسترسی یاتکا
 • عدم بلک لیست شدن
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
تیم اسپیک اورجینال 256 نفره (TS-ORGINAL-256) سالانه
 • 256 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اختصاصی منابع
 • 100 پرمیشن کوئری
 • دسترسی یاتکا
 • عدم بلک لیست شدن
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
تیم اسپیک اورجینال 512 نفره (TS-ORGINAL-512) سالانه
 • 512 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اختصاصی منابع
 • 100 پرمیشن کوئری
 • دسترسی یاتکا
 • عدم بلک لیست شدن
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
تیم اسپیک اورجینال 1024 نفره (TS-ORGINAL-1024) سالانه
 • 1024 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اختصاصی منابع
 • 100 پرمیشن کوئری
 • دسترسی یاتکا
 • عدم بلک لیست شدن
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم