نمایندگی سامانه ارسال پیامک هلیکس گیم مبتنی بر IPPanel

پنل تحت وب رسمی با تمامی اختیارات اختصاصی

پنل نمایندگی پیامکی هلیکس سالانه

تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
امکان ایجاد نامحدود کاربر
امکان ایجاد نامحدود نماینده
قیمت گذاری تعرفه پیامک
قیمت گذاری تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی برای کاربران
همراه با ماژول فروش و تحویل اتوماتیک پنل به کاربران